สัมมนา

ศิลปะการบริหารคำร้องเรียนของลูกค้า

 

หลักการและเหตุผล:

ถึงแม้ว่า คุณจะบริการลูกค้าดีอย่างไร แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คือคำร้องเรียนของลูกค้า  วิธีการที่คุณจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าเหล่านี้ สามารถสร้างหรือทำลายโอกาสทางธุรกิจ  หลักสูตรการบริหารคำร้องเรียนของลูกค้านี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า

 

จุดประสงค์หลักสูตร :

เมื่อสิ้นสุดการอบรม ผู้เข้าร่วมการอบรมจะสามารถ :

 • ระบุและอธิบายผลกระทบของพฤติกรรม / ความต้องการของแขกจากความคาดหวัง
 • อธิบายเหตุผลของความต้องการการบริการเชิงรุกเพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมา
 • ใช้การสื่อสารที่เหมาะสมในการจัดการการต่อว่าจากแขก (การพูดคุยกับแขกโดยตรง และทางโทรศัพท์)
 • บอกกระบวนการป้องกันปัญหา โดยใช้สถานการณ์จำลองในการให้บริการที่เป็นเลิศ

 

เนื้อหาหลักสูตร :

 •  สาเหตุที่ทำให้ลูกค้าร้องเรียน
 •  เข้าใจความคาดหวังของลูกค้า
 •  โอกาสและประโยชน์ที่ได้รับจากการร้องเรียนของลูกค้า
 •  ผลกระทบต่อองค์กรหรือธุรกิจเมื่อเกิดการร้องเรียน
 •  การรับมือและการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ

 

วิธีการอบรม :

 • การนำเสนอจุดพลังการบริการ
 • คลิปภาพ
 • กิจกรรมกลุ่ม

 

ระยะเวลาเรียน :  3 ชั่วโมง

ค่าธรรมเนียมการอบรม :  20 ท่านต่อหลักสูตร

สถานที่ :  โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ  

Share This Article

สำรองที่นั่ง


 ส่งข้อความ