หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรและวิชาเฉพาะ

สาขาวิชาการทำขนมและขนมปัง | Pastry and Bakery Programme
ระยะเวลาเรียน : 48 สัปดาห์
เปิดรับสมัคร : 17 มกราคม - 30 พฤษภาคม 2565 (เปิดภาคเรียน 14 มิถุนายน 2565)

ข้อมูลเพิ่มเติม  
สาขาวิชาการปรุงอาหารนานาชาติ | International Cuisine Programme
ระยะเวลาเรียน : 48 สัปดาห์
เปิดรับสมัคร : 17 มกราคม - 30 พฤษภาคม 2565 (เปิดภาคเรียน 14 มิถุนายน 2565)

ข้อมูลเพิ่มเติม  
สาขาวิชาการครัวไทย | Traditional Thai Cuisine Programme
ระยะเวลาเรียน : 48 สัปดาห์
เปิดรับสมัคร : 17 มกราคม - 30 พฤษภาคม 2565 (เปิดภาคเรียน 14 มิถุนายน 2565)

ข้อมูลเพิ่มเติม  
สาขาวิชาการปฏิบัติการห้องอาหารและการผสมเครื่องดื่ม
ระยะเวลาเรียน : 48 สัปดาห์
เปิดรับสมัคร :

ข้อมูลเพิ่มเติม  
สาขาวิชาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า
ระยะเวลาเรียน : 24 สัปดาห์
เปิดรับสมัคร :

ข้อมูลเพิ่มเติม  
สาขาวิชาการปฏิบัติการฝ่ายแม่บ้านและพนักงานต้นห้อง
ระยะเวลาเรียน : 24 สัปดาห์
เปิดรับสมัคร :

ข้อมูลเพิ่มเติม