หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรและวิชาเฉพาะ

สาขาวิชาการทำขนมและขนมปัง
ระยะเวลาเรียน : 48 สัปดาห์
เปิดรับสมัคร : รุ่นที่ 30 : 16 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม  
สาขาวิชาการปรุงอาหารนานาชาติ
ระยะเวลาเรียน : 48 สัปดาห์
เปิดรับสมัคร : รุ่นที่ 30 : 16 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม  
สาขาวิชาการครัวไทย
ระยะเวลาเรียน : 48 สัปดาห์
เปิดรับสมัคร : รุ่นที่ 30 : 16 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม  
สาขาวิชาการปฏิบัติการห้องอาหารและการผสมเครื่องดื่ม
ระยะเวลาเรียน : 48 สัปดาห์
เปิดรับสมัคร : รุ่นที่ 30 : 16 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม  
สาขาวิชาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า
ระยะเวลาเรียน : 24 สัปดาห์
เปิดรับสมัคร : รุ่นที่ 30 : 16 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม  
สาขาวิชาการปฏิบัติการฝ่ายแม่บ้านและพนักงานต้นห้อง
ระยะเวลาเรียน : 24 สัปดาห์
เปิดรับสมัคร : รุ่นที่ 30 : 16 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม