สัมมนา

สัมนาบุคคลภายนอก

Creating a Legendary Service
กลยุทธ์งานบริการ
ศิลปะการบริหารคำร้องเรียนของลูกค้า
ความเป็นเลิศด้านงานบริการ

สัมมนากลุ่มเฉพาะ

การสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้า
การขับเคลื่อนเพื่อความสำเร็จ

วิทยากร

อิทธิพล วิทจิตสมบูรณ์