สมัครเรียนออนไลน์

**รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว
(Photograph 1 inch)**

เลขประจำตัวประชาชน
(Identification Card No.)

       
   
   
       
สาขาวิชาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า
Front Office Officer
สาขาวิชาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า
Front Office Officer
สาขาวิชาการปฏิบัติการฝ่ายแม่บ้านและพนักงานต้นห้อง
Housekeeping & Butler Operations
สาขาวิชาการปฏิบัติการฝ่ายแม่บ้านและพนักงานต้นห้อง
Housekeeping & Butler Operations
สาขาการทำขนมและขนมปัง
Bakery & Pastry
สาขาการทำขนมและขนมปัง
Bakery & Pastry
สาขาวิชาการปรุงอาหารนานาชาติ
International Cuisine
สาขาวิชาการปรุงอาหารนานาชาติ
International Cuisine
สาขาวิชาการครัวไทย
Traditional Thai Cooking
สาขาวิชาการครัวไทย
Traditional Thai Cooking
สาขาวิชาการปฏิบัติการห้องอาหารและการผสมเครื่องดื่ม
Restaurant Operations and Bartending
สาขาวิชาการปฏิบัติการห้องอาหารและการผสมเครื่องดื่ม
Restaurant Operations and Bartending

สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา
(Copy of Transcript)

สำเนาบัตรประชาชน
(Copy of Identification Card)

สำเนาทะเบียนบ้าน
(Copy of House Registration)

รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว
(Photograph 1 inch)