• ระยะเวลาเรียน: 48 สัปดาห์
  • เปิดรับสมัคร: 10 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 (เปิดภาคเรียน 5 กันยายน 2567)

สาขาวิชาการทำขนมและขนมปัง

วิชาพื้นฐาน

 

ความรู้เบื้องต้นของการโรงเเรม (Fundamentals of the Hotel Industry)

ศึกษาประวัติความเป็นมาเเละวิวัฒนาการอุตสาหกรรมการโรงเเรมทั่วโลก การจัดประเภทของโรงเเรม โครงสร้างของโรงเเรมที่ครอบคลุมรายละเอียดของเเต่ละหน้าที่ภายในโรงเเรมโดยเน้นที่เเผนกต้อนรับส่วนหน้า แผนกอาหารเเละเครื่องดื่ม แผนกเเม่บ้าน รวมถึงศึกษาอุตสาหกรรมการโรงเเรมในประเทศไทย และเครือข่ายโรงเเรมชั้นนำของโลก

ภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อสารในโรงเเรม (English For the Hotel Business)

เน้นความรู้ภาษาอังกฤษระดับต้นถึงกลาง ศัพท์เฉพาะและศัพท์พิเศษต่างๆ ที่ใช้สื่อสารด้านงานบริการ ชื่ออาหาร เเละอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เพื่อสามารถนำไปใช้ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพในงานธุรกิจการโรงเเรม

จิตวิทยากับงานโรงเเรม (Psychology in the Hotel Business)

ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในการที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม โดยเฉพาะงานโรงเเรมสร้างการเรียนรู้พื้นฐานด้านจิตวิทยาเเละความต้องการของลูกค้า การผูกไมตรี เเละพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในงานบริการ

สุขอนามัย (Food Safety and Sanitation)

ศึกษาสุขอนามัยการรักษาความสะอาดที่ถูกวิธีทั้งส่วนบุคคล เเละส่วนรวมภายในองค์กร การดูเเลรักษาถนอมอาหารให้ถูกวิธี ศึกษาสภาพและปัญหาสาเหตุแหล่งที่มาของเชื้อโรค เพื่อป้องกันและส่งเสริมรักษาความสะอาดภายในพื้นที่ รวมถึงเรียนรู้ถึงหมวดหมู่ คุณประโยชน์ของวัตถุดิบอาหาร

การควบคุมต้นทุน (Cost Control)

ศึกษาการคำนวณ และการเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การทราบแหล่งผลิต แหล่งซื้อวัตถุดิบ การจัดรายการอาหารให้เข้ากันเป็นชุด การคิดต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มโดยรักษามาตราฐานสินค้า การกำหนดราคาขาย

 

วิชาเฉพาะ

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับส่วนผสมต่างๆ Introduction to Basic Ingredients)

ศึกษาส่วนผสมการทำขนม ได้แก่ นม น้ำตาล ไข่ เเป้ง เนย ด้วยอุณหภูมิที่พอเหมาะ การเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การเก็บรักษาเเละควบคุมห้องอบขนม โครงสร้างเเละองค์ประกอบโดยรวมของการทำขนมเเละขนมปัง

การทำเเป้ง (Basic Dough and Paste Preparation)

ศึกษาขั้นตอนการเตรียมส่วนผสมอัตราสัดส่วนในการนวดเเป้ง พักแป้ง การแก้ไขปัญหาขั้นตอนที่เกิดกับแป้ง และเมื่อขนมสุกแล้ว

การทำครีมเบื้องต้น (Basic Cream and Custard Preparation)

ศึกษาขั้นตอนการเตรียมส่วนผสมอัตราสัดส่วนเเละการผสมทำครีมชนิดต่างๆ การนำผลไม้เเละเครื่องดื่มประเภทเเอลกอฮอลมาใช้ในการทำขนมหวานประเภทต่างๆ

การทำไอศกรีม ซอส เเละขนมเเช่เเข็งเบื้องต้น (Basic Frozen Desserts and Dessert Sauce)

ศึกษากรรมวิธีการทำไอศกรีมและซอสชนิดต่างๆ สำหรับขนมหวาน เช่น เมเปิ้ล คาราเมล ฯลฯ การทำขนมหวานเเช่เเข็งบางประเภท

การทำช็อกโกแลตเเละอื่นๆ (Basic Chocolate, Pralines and Petits Fours Preparation)

ศึกษาการเตรียมส่วนผสมในการทำช็อกโกแลตประเภทต่างๆ เช่น เเบบไม่หวาน เเบบขม แบบอบ แบบเคลือบหน้า รวมทั้งส่วนผสมที่นำมาใช้ปรุงรสช็อกโกแลต เช่น เหล้า ถั่ว นม น้ำตาล เป็นต้น

การทำคุกกี้และขนมอบประเภทต่างๆ (Basic Cookies and Other Baked Goods Preparation)

ศึกษาการเตรียมส่วนผสมอัตราสัดส่วนสำหรับการทำคุกกี้ และการทำขนมอบประเภทต่างๆ

การทำขนมหวานสำหรับบริการบุฟเฟ่ต์และงานจัดเลี้ยง (Preparation and Finishing Desserts for Buffets and Banquets)

ศึกษาการเตรียมส่วนผสมและขั้นตอนต่างๆ สำหรับทำขนมหวานบริการประเภทบุฟเฟ่ต์และงานจัดเลี้ยง

การทำขนมเพื่อเสิร์ฟทันที (Mise en Place and Actual Service À La Minute)

การจัดเตรียมส่วนผสมของขนมหวาน เพื่อนำไปใช้ในกรรมวิธีผลิตขนมหวานส่วนอื่นๆ และทำขนมหวานเพื่อการเสิร์ฟทันที

 

ค่าธรรมเนียมการเรียน

ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน : 1,500 บาท

ค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 125,000 บาท (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน 1,500 บาท)