หลักสูตร

  • ระยะเวลาเรียน: 48 สัปดาห์
  • เปิดรับสมัคร: 1 กรกฎาคม 2565 - 30 สิงหาคม 2565 (เปิดภาคเรียน 20 กันยายน 2565)

สาขาวิชาการปฏิบัติการห้องอาหารและการผสมเครื่องดื่ม

วิชาพื้นฐาน

 

ความรู้เบื้องต้นของการโรงเเรม (Fundamental of Hotel Indrustry)

ศึกษาประวัติความเป็นมาเเละวิวัฒนาการอุตสาหกรรมการโรงเเรมทั่วโลก การจัดประเภทของโรงเเรม โครงสร้างของโรงเเรมที่ครอบคลุมรายละเอียดของเเต่ละหน้าที่ภายในโรงเเรมโดยเน้นที่เเผนกต้อนรับส่วนหน้า แผนกอาหารเเละเครื่องดื่ม แผนกเเม่บ้าน รวมถึงศึกษาอุตสาหกรรมการโรงเเรมในประเทศไทย และเครือข่ายโรงเเรมชั้นนำของโลก

ภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อสารในโรงเเรม (English for the Hotel Business)

เน้นความรู้ภาษาอังกฤษระดับต้นถึงกลาง ศัพท์เฉพาะและศัพท์พิเศษต่างๆ ที่ใช้สื่อสารด้านงานบริการ ชื่ออาหาร เเละอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เพื่อสามารถนำไปใช้ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพในงานธุรกิจการโรงเเรม

จิตวิทยากับงานโรงเเรม (Psychology in the Hotel Business)

ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในการที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม โดยเฉพาะงานโรงเเรมสร้างการเรียนรู้พื้นฐานด้านจิตวิทยาเเละความต้องการของลูกค้า การผูกไมตรี เเละพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในงานบริการ

สุขอนามัย (Food Safety and Sanitation)

ศึกษาสุขอนามัยการรักษาความสะอาดที่ถูกวิธีทั้งส่วนบุคคล เเละส่วนรวมภายในองค์กร การดูเเลรักษาถนอมอาหารให้ถูกวิธี ศึกษาสภาพและปัญหาสาเหตุแหล่งที่มาของเชื้อโรค เพื่อป้องกันและส่งเสริมรักษาความสะอาดภายในพื้นที่ รวมถึงเรียนรู้ถึงหมวดหมู่ คุณประโยชน์ของวัตถุดิบอาหาร

การควบคุมต้นทุน (Cost Control)

ศึกษาการคำนวณ และการเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การทราบแหล่งผลิต แหล่งซื้อวัตถุดิบ การจัดรายการอาหารให้เข้ากันเป็นชุด การคิดต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มโดยรักษามาตราฐานสินค้า การกำหนดราคาขาย

 

วิชาเฉพาะ

 

โครงสร้างการบริหารงานแผนกอาหารและเครื่อง และรูปลักษณะของพนักงานขณะปฏิบัติงาน (F&B Organizational Structure and Personal Appearance on the Job)

ศึกษาโครงสร้างการบริหารของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม สายการบังคับบัญชา หน้าที่บทบาทและความรับผิดชอบที่สำคัญของพนักงานในแผนก และลักษณะการปฏิบัติงานของพนักงาน

มาตราฐานของงานบริการและการจัดเตรียมโต๊ะ (Standards of Services and Table Settings)

ศึกษาลักษณะเฉพาะของบริการแต่ละประเภท ได้แก่ แบบฝรั่งเศส แบบรัสเซีย แบบอังกฤษ และแบบอเมริกัน แบบงานจัดเลี้ยง และแบบบุฟเฟ่ต์ การกำหนดงานแต่ละส่วนปฏิบัติงาน การจัดเตรียมโต๊ะอาหาร การเตรียมจุดจัดเตรียมของใช้ในห้องอาหาร เมนูแต่ละชนิด การพับผ้าเช็ดมือ และเทคนิคการให้บริการ

ความรู้ทั่วไปเรื่องเครื่องดื่ม (Basic Knowledge about Beverages)

การจำแนกเครื่องดื่ม ได้แก่ เครื่องดื่มแบบมีและไม่มีแอลกอฮอล์ ลักษณะเฉพาะของเครื่องดื่มแต่ละประเภท ความสำคัญในการบริการเครื่องดื่ม และความรับผิดชอบต่อการบริการเครื่องดื่ม

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไวน์ (General Knowledge about Wine)

เข้าใจถึงลักษณะเฉพาะของไวน์ เทคนิคการเสิร์ฟไวท์ในอุณหภูมิที่พอเหมาะ เรียนรู้คุณสมบัติไวน์ในแต่ละชนิดเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับเมนูอาหาร ประวัติการผลิตไวน์ การจัดเก็บรักษาไวน์อย่างถูกวิธี

การบริการเสิร์ฟไวน์  (Wine Service)

ศึกษารายละเอียดประวัติความเป็นมาของไวน์แต่ละชนิด เข้าใจภาชนะแก้วไวน์ในการบริการ วิธีการสั่งซื้อไวน์ ขั้นตอนการเปิดขวดไวน์และบริการลูกค้า

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องดื่มเหล้าวิสกี้ เหล้าจิน และเหล้าหวานลิเคียว (General Knowledge about Spirits and Liqueurs)

ศึกษาข้อมูลของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภท เหล้าวิสกี้ เหล้าจิน และเหล้าหวานลิเคียว การเสิร์ฟด้วยภาชนะแก้วลักษณะหลากหลายรูปแบบ และขั้นตอนการบริการ

ค็อกเทลยอดนิยมและการบริการ (Popular Cocktails and Cocktail Service)  

ศึกษาเครื่องดื่มค็อกเทลที่นิยมกันแพร่หลาย การบริการในพื้นที่บาร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำบาร์ เครื่องปรุงและการแต่งค็อกเทล แก้วค็อกเทลแต่ละชนิด และการบริการ

การเตรียมการบริการเครื่องดื่มสำหรับงานจัดเลี้ยง (Beverage Preparation for Function)         

ศึกษาขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารใบรับ-ส่งสินค้า และแบบฟอร์มต่างๆ การจัดเตรียมส่วนผสม การใช้อุปกรณ์และเครื่องปรุงที่ใช้ผสมเครื่องดื่ม และความรู้เกี่ยวกับรายการเครื่องดื่มที่ใช้ในงานจัดเลี้ยง 

 

ค่าธรรมเนียมการเรียน

 

ค่าธรรมเนียม : 80,000 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในภาคการศึกษา : 30,000 บาท

รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 110,000 บาท