หลักสูตร

  • ระยะเวลาเรียน: 24 สัปดาห์
  • เปิดรับสมัคร:

สาขาวิชาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า

 วิชาพื้นฐาน

 

ความรู้เบื้องต้นของการโรงเเรม (Fundamental of Hotel Indrustry)

ศึกษาประวัติความเป็นมาเเละวิวัฒนาการอุตสาหกรรมการโรงเเรมทั่วโลก การจัดประเภทของโรงเเรม โครงสร้างของโรงเเรมที่ครอบคลุมรายละเอียดของเเต่ละหน้าที่ภายในโรงเเรม โดยเน้นที่เเผนกต้อนรับส่วนหน้า แผนกอาหารเเละเครื่องดื่ม แผนกเเม่บ้าน รวมถึงศึกษาอุตสาหกรรมการโรงเเรมในประเทศไทย และเครือข่ายโรงเเรมชั้นนำของโลก

ภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อสารในโรงเเรม (English For the Hotel Business)

เน้นความรู้ภาษาอังกฤษระดับต้นถึงกลาง ศัพท์เฉพาะและศัพท์พิเศษต่างๆ ที่ใช้สื่อสารด้านงานบริการ ชื่ออาหาร เเละอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เพื่อสามารถนำไปใช้ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพในงานธุรกิจการโรงเเรม

ความสำคัญของความเป็นไทยเเละมารยาททางสังคม (Thai Hospitality and Social Etiquette)

ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมเเละวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทย นำจุดเด่นของบุคลิกภาพที่สื่อถึงความเป็นไทยมาใช้ปฏิบัติในงานบริการและการต้อนรับเเบบไทย ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของโรงเเรมแม นดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ และศึกษาด้านมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม ในสิ่งที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำที่เเตกต่างกันของเเต่ละวัฒนธรรม ให้สามารถนำความรู้มาปฏิบัติต่อลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

จิตวิทยากับงานโรงเเรม (Psychology in the Hotel Business)

ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในการที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม โดยเฉพาะงานโรงเเรมสร้างการเรียนรู้พื้นฐานด้านจิตวิทยาเเละความต้องการของลูกค้า การผูกไมตรี เเละพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในงานบริการ

ภูมิศาสตร์เเละประวัติศาสตร์เบื้องต้นของประเทศไทย (Fundamentals of Geography and History of Thailand)

ความรู้ทั่วไปของภูมิศาสตร์ประเทศไทย ด้านสภาพอากาศ สภาพพื้นที่เเละลักษณะภูมิประเทศ ความรู้ทั่วไปทางด้านประวัติศาสตร์ของประเทศไทย เน้นจุดท่องเที่ยวสำคัญของไทย ศึกษาความคิดทางด้านการเมือง การปกครอง ศาสนา สังคม ศิลปะ ปรัชญา ฯลฯ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิชาเฉพาะ

 

การสำรองห้องพัก (Reservation Procedures)

การสำรองห้องพักจากทางโทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล์ หรือจากลูกค้าโดยตรง หรือจากเเผนกขายห้องพัก ลักษณะของห้องพัก การใช้คอมพิวเตอร์ การรับโทรศัพท์ การคาดการณ์สำรองห้องพักล่วงหน้า การควบคุมจัดสรรจำนวนห้องพัก วิธีการขายห้องพัก แนะนำบริการส่วนอื่นของโรงเเรม และการประสานงานระหว่างเเผนกสำรองห้องพักกับเเผนกอื่นๆ

การต้อนรับลูกค้าเข้าพัก (Reception)

ขั้นตอนและระบบการลงทะเบียนเมื่อลูกค้าติดต่อเข้าห้องพัก ตรวจข้อมูลประวัติ และความต้องการพิเศษของลูกค้า การเเก้ปัญหาเฉพาะหน้า การต้อนรับเเขกระดับสูงของประะเทศ การควบคุมข้อมูลของหน่วยงานราชการ การใช้คอมพิวเตอร์ การเก็บข้อมูลลูกค้า และการประะสานงานกันระหว่างเเผนก

การอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า (Concierge)

หลักปฏิบัติการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ด้านการประสานงานรับ-ส่งข้อความต่างๆ ของลูกค้า การรับโทรศัพท์ การจัดส่งไปรษณีย์ การควบคุมกระเป๋าเดินทางของลูกค้าในการเข้าพัก  การจัดการดูแลลูกค้ากรณีมีคำร้องขอพิเศษ การต้อนรับลูกค้าที่สนามบิน การจัดการรถรับ-ส่งลูกค้า ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการเป็นพนักงานที่คอยช่วยเหลือลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ และการประสานงานกับเเผนกอื่น

 

ค่าธรรมเนียมการเรียน

 

ค่าธรรมเนียม : 60,000 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในภาคการศึกษา : 20,000 บาท

รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 80,000 บาท