หลักสูตร

  • ระยะเวลาเรียน: 24 สัปดาห์
  • เปิดรับสมัคร:

สาขาวิชาการปฏิบัติการฝ่ายแม่บ้านและพนักงานต้นห้อง

 วิชาพื้นฐาน

 

ความรู้เบื้องต้นของการโรงเเรม (Fundamentals of the Hotel Industry)

ศึกษาประวัติความเป็นมาเเละวิวัฒนาการอุตสาหกรรมการโรงเเรมทั่วโลก การจัดประเภทของโรงเเรม โครงสร้างของโรงเเรมที่ครอบคลุมรายละเอียดของเเต่ละหน้าที่ภายในโรงเเรมโดยเน้นที่เเผนกต้อนรับส่วนหน้า แผนกอาหารเเละเครื่องดื่ม แผนกเเม่บ้าน รวมถึงศึกษาอุตสาหกรรมการโรงเเรมในประเทศไทย และเครือข่ายโรงเเรมชั้นนำของโลก

ภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อสารในโรงเเรม (English for the Hotel Business)

เน้นความรู้ภาษาอังกฤษระดับต้นถึงกลาง ศัพท์เฉพาะและศัพท์พิเศษต่างๆ ที่ใช้สื่อสารด้านงานบริการ ชื่ออาหาร เเละอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เพื่อสามารถนำไปใช้ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพในงานธุรกิจการโรงเเรม

ความสำคัญของความเป็นไทยเเละมารยาททางสังคม (Thai Hospitality and Social Etiquette)

ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมเเละวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทย นำจุดเด่นของบุคลิกภาพที่สื่อถึงความเป็นไทยมาใช้ปฏิบัติงานบริการและการต้อนรับเเบบไทย ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของโรงเเรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ และศึกษาแนวทางด้านมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม ในสิ่งที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ ที่เเตกต่างกันของเเต่ละประเทศ ให้สามารถนำความรู้มาปฏิบัติต่อลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

จิตวิทยากับงานโรงเเรม (Psychology in the Hotel Business)

ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในการที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม โดยเฉพาะงานโรงเเรมสร้างการเรียนรู้พื้นฐานด้านจิตวิทยาเเละความต้องการของลูกค้า การผูกไมตรี เเละพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในงานบริการ

 

วิชาเฉพาะ

 

โครงสร้างของแผนกเเม่บ้าน (Housekeeping Department Organization)

โครงสร้างของบุคลากรแผนกแม่บ้าน การเเบ่งหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของการดำเนินงานบริเวณพื้นที่สาธารณะ ห้องพัก ห้องดอกไม้ ห้องผ้า ห้องเครื่องเเบบพนักงาน มินิบาร์ การติดต่อประสานงานกับลูกค้าเข้าพัก การบันทึกข้อมูลประวัติส่วนบุคคลของลูกค้า การจัดซื้อ การจัดการดูแลสิ่งของที่เกิดความเสียหายและสูญหาย การรับคำร้องเรียนจากลูกค้า ฯล

สุขอนามัยสำหรับแผนกแม่บ้าน (Housekeeping Hygiene and Sanitation)

ศึกษาสภาพและปัญหาสาเหตุแหล่งที่มาของเชื้อโรค เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขอนามัย รักษาความสะอาดภายในห้องพัก และพื้นที่สาธารณะ

วิธีการใช้อุปกรณ์เเละเครื่องมือต่างๆ (Cleaning Equipment)

วิธีการใช้อุปกรณ์เเละเครื่องมือต่างๆ ในการทำความสะอาดควบคู่อุปกรณ์เช็ด ขัด ถู ด้วยน้ำยาสารเคมีชนิดต่างๆ เช่น วิธีการใช้น้ำยาเช็ดทำความสะอาดเครื่องทองเหลือง และเครื่องเงิน ฯลฯ

วิธีทำความสะอาด (Cleaning Procedures)

วิธีการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณต่างๆ เช่น ห้องพัก ห้องน้ำ พรม การทำความสะอาดเครื่องทองเหลืองเเละเครื่องเงิน การทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะส่วนหน้าเเละส่วนหลังของโรงเเรม เรียนรู้วิธีการตรวจสอบทุกขั้นตอนการทำความสะอาดเป็นไปตามมาตรฐานของโรงเเรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ    

การเตรียมห้องพักลูกค้า (Guest Room Preparation)

เรียนรู้ทุกแง่มุมของการเตรียมห้องพักลูกค้า รวมถึงวิธีตรวจสอบสถานะของห้องพัก การเช็คเอาท์ก่อนเวลาปกติ เช็คเอาท์ในเวลาปกติ และเช็คเอาท์ล่าช้า วิธีจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องพักแบบธรรมดาและแบบสวีท การปูเตียง ทำความสะอาดในพื้นที่ห้องน้ำ ทางเดิน ตู้เสื้อผ้า ห้องนั่งเล่น ก่อนออกจากห้องพักพนักงานต้องทำการตรวจสอบความเรียบร้อยเพื่อให้แน่ใจว่าได้มาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ  

หน้าที่โดยทั่วไปของพนักงานต้นห้อง (The Qualifications of an Effective Butler)

ศึกษาคุณลักษณะบุคลิกภาพของพนักงานต้นห้องให้มีประสิทธิภาพ ต้องมีภาวะความเป็นผู้นำน่าเชื่อถือ ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อย มีความรู้มีความสามารถและเอาใจใส่ลูกค้าตลอดการเข้าพัก

พนักงานในการเป็นต้นห้องที่ดี (Butler’s Duties and Responsibilities)

การต้อนรับลูกค้าต่อจากเจ้าหน้าต้อนรับส่วนหน้า แนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักแก่ลูกค้า จัดเก็บของใช้ส่วนตัวเข้าในตู้เสื้อผ้า และให้ข้อมูลห้องอาหารที่มีให้บริการ และบริการอื่นๆ ของโรงแรมแก่ลูกค้าทราบ

รู้จักสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรม (The Hotel as a Product)

พนักงานโรงแรมสามารถให้ข้อมูลจุดเด่นของห้องอาหารและบริการอื่นๆ ของโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้ถึงจุดขายของประเภทห้องพัก และราคาห้องพักที่แตกต่างกัน ตำแหน่งที่ตั้งของห้องพัก และคุณสมบัติที่แตกต่างของแต่ละห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ของโรงแรม

ศิลปะการสร้างความพึงพอใจและจัดการปัญหาให้แก่ลูกค้า (The Art of Satisfying Guests and Problem Management)

ศึกษาแง่มุมของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า และพนักงานควรสร้างความพึงพอใจ พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างสุภาพ สามารถคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าอย่างมีไหวพริบ รับฟังทุกคำร้องเรียนของลูกค้า และนำปัญหามาแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

ค่าธรรมเนียมการเรียน

 

ค่าธรรมเนียม : 60,000 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในภาคการศึกษา : 20,000 บาท

รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 80,000 บาท