คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุระหว่าง 18 ปี ขึ้นไป

2. การศึกษาขั้นต่ำมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

3. ยอมรับและเข้าใจถึงการเป็นนักเรียนของโรงเรียนฝึกหัด ซึ่งเน้นการปฏิบัติงานเป็นหลัก

4. มีทัศนคติที่ดีต่อการบริการ 

5. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบอาชีพทางการโรงแรม

6. มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์พอใช้

7. สัญชาติไทย