สมัครเรียน

**รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว
(Photograph 1 inch)**

เลขประจำตัวประชาชน
(Identification Card No.)

       
   
   
       
สาขาวิชาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า
Front Office Officer
สาขาวิชาการปฏิบัติการฝ่ายแม่บ้านและพนักงานต้นห้อง
Housekeeping & Butler Operations
สาขาการทำขนมและขนมปัง
Bakery & Pastry
สาขาวิชาการปรุงอาหารนานาชาติ
International Cuisine
สาขาวิชาการครัวไทย
Traditional Thai Cooking
สาขาวิชาการปฏิบัติการห้องอาหารและการผสมเครื่องดื่ม
Restaurant Operations and Bartending

สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา
(Copy of Transcript)

สำเนาบัตรประชาชน
(Copy of Identification Card)

สำเนาทะเบียนบ้าน
(Copy of House Registration)

รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว
(Photograph 1 inch)