ขั้นตอนการสมัครเรียน

ขั้นตอนการสมัครเรียน

 

1. ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศของโรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียนเต็ลทุกประการ

2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลสมัครเรียนให้ครบถ้วน หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์โดยไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมคืน แม้จะผ่านกระบวนการสอบ

คัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนแล้วก็ตาม

3. ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครจำนวน 1,500 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขา สีลม ชื่อบัญชี “บริษัท บ้านริมน้ำเจ้าพระยา จำกัด” บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 1183152774

4. เมื่อผู้สมัครทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นำใบเสร็จการชำระเงิน แจ้งยืนยันการชำระเงินกับทางโรงเรียน ผ่านทางอีเมล mobkk-ohap@mohg.com

5. เมื่อผู้สมัครส่งใบเสร็จยืนยันการชำระเงิน ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบกลับเพื่อยืนยันการชำระเงิน พร้อมวัน เวลา สำหรับการสอบสัมภาษณ์