หลักฐานการสมัคร

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา หรือใบรับรอง 1 ชุด

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

4. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน) ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 2 รูป

 

 

หลักฐานเพิ่มเติมสำหรับยื่นในวันลงทะเบียน (สำหรับนักเรียนที่ผ่านการสัมภาษณ์)

 

ใบรับรองแพทย์ รายละเอียดการตรวจร่างกาย ดังนี้

1. วัดความดันโลหิต ชีพจร และตรวจร่างกายโดยแพทย์

2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)

3. ตรวจปัสสาวะ (Urinalysis) เพื่อตรวจหาความผิดปกติในระบบทางเดินปัสสาวะ

4. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-Ray)

5. ตรวจหาเชื้อ HIV

6. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBV)

7. ตรวจอุจจาระ (Ova & Parasite/Culture) เพื่อตรวจหาไข่/พยาธิ และเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร