Application Process

Application Process

 

  1. ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของโรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียนเต็ลทุกประการแล้วจึงสามารถกรอกข้อมูลสมัครเรียนให้ครบถ้วน หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมคืน แม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนแล้วก็ตาม
  2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลสมัครเรียนให้ครบถ้วน สำหรับนักเรียนสาขาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า และสาขาการทำขนมและขนมปัง กรอกข้อมูลสมัครเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
  3. ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขา สีลม ชื่อบัญชี “บริษัท บ้านริมน้ำเจ้าพระยา จำกัด” บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 1183152774 **กรุณาโอนเงินและแจ้งโรงเรียนล่วงหน้า 2 สัปดาห์ที่ปิดรับสมัคร**
  4. เมื่อผู้สมัครทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นำใบเสร็จการชำระเงิน แจ้งยืนยันการชำระเงินกับทางโรงเรียน ผ่านทางหน้าเว็บไซต์
  5. เมื่อผู้สมัครส่งใบเสร็จยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการชำระเงิน พร้อมวัน เวลา และสถานที่สอบจากทางโรงเรียนฯ
  6. ผู้สมัครนำใบแจ้งยืนยันการสมัครจากทางโรงเรียนฯ มาในวันที่สอบ เพื่อยืนยันการเข้าสอบ
  7. ผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครมาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่รายละเอียด ดังนี้

โรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียนเต็ล เลขที่ 597 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600