Required Documents

Required Documents

1. สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา หรือใบรับรอง 1 ชุด

2. บัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

4. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน) ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 2 รูป