25 พ.ค. 2561
Thai
Eng
 

» » »   คุณสมบัติผู้สมัคร « « «

      1. การศึกษาขั้นต่ำมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
     2. อายุระหว่าง 17-28 ปีและ สัญชาติไทย
     3. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบอาชีพทางการโรงแรม
     4. มีทัศนคติที่ดีต่อการบริการ
     5. ยอมรับและเข้าใจถึงการเป็นนักเรียนของโรงเรียนฝึกหัด ซึ่งเน้นปฏิบัติงานเป็นหลัก
     6. มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่ทุพพลภาพ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือ โรคที่สังคมรังเกียจ
     7. มีความรู้ภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารได้ดี

Member Login
Username :
Password :
 สาขาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า
สาขาการปฏิบัติการฝ่ายแม่บ้านและพนักงานต้นห้อง
สาขาการปรุงอาหารนานาชาติ
สาขาการครัวไทย
สาขาการทำขนมและขนมปัง
สาขาการปฏิบัติการห้องอาหารและการผสมเครื่องดื่ม

สาขาบริหารการครัวไทย
© 2006 by School of The Oriental Hotel Apprenticeship Programme ( OHAP )
597 ถ. เจริญนคร คลองสาน กรุงเทพฯ 10600 Tel 0-2439-2258 Fax 0-2437-4100

Design by Webdesigndd.com