25 พ.ค. 2561
Thai
Eng
 


โครงสร้างหลักสูตร OPTC  

  1 . หมวดวิชาพื้นฐาน :
    
    1. จิตวิทยา (Psychology)
     - การปรับตัวให้เข้ากับสังคม
     - ความรู้พื้นฐานถึงสภาพจิตใจ พฤติกรรม ความแตกต่างระหว่างบุคคล
     - ความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น
     - ความต้องการของลูกค้า
     - การผูกมิตรไมตรี
     - พฤติกรรมของชาวต่างชาติจากประเทศต่างๆ เพื่อที่จะนำความรู้นั้นๆ ไปประยุกต์ใช้กับงานบริการ
    
    2. ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการประกอบอาหาร (English for Thai Chef)
     - ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาหาร เกี่ยวกับศัพท์ทางอาหารไทย
     - ประเภทของเครื่องปรุงและสูตรต่างๆ
     - ความรู้เกี่ยวกับบทสนทนา การตอบข้อซักถามของแขก การรับคำติชมจากแขก
     - การรู้จักแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้น
    
    3. วัฒนธรรมนานาชาติ (Cross Cultural Studies)
     - ความหมายของคำว่าวัฒนธรรม
     - การเกิดวัฒนธรรม
     - ความจำเป็นในการมีวัฒนธรรม
     - ความแตกต่างทางวัฒนธรรม การถ่ายโอนวัฒนธรรม
     - วัฒนธรรมประจำชาติไทย การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมและวัฒนธรรมต่างชาติ
    
    4. ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety and Sanitation)
     - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร
     - การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ
     - สัตว์พาหะนำโรคมาสู่อาหาร
     - สถานที่ผลิตและเครื่องมือเครื่องใช้
     - การควบคุมความปลอดภัยของอาหารตามระบบ HACCP
    
    5. โภชนาการอาหาร (Nutrition)
     - โภชนาการกับสุขภาพ
     - อาหารหลัก 5 หมู่ และอาหารสมส่วนของคนไทย
     - สารอาหารที่ให้พลังงานและไม่ให้พลังงาน
     - ความต้องการสารอาหารของบุคคลวัยต่างๆ
     - ความต้องการสารอาหารของบุคคลในภาวะพิเศษ
     - ความต้องการพลังงานของร่างกาย
    
    6. การควบคุมต้นทุน
     - ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
     - แผนผังการจัดซื้อและการตรวจสอบ
     - ระบบการจัดซื้อ
     - การคำนวณหาระดับการจัดเก็บสินค้า จุดต่ำสุดและสูงสุด
     - การคำนวณหาน้ำหนักสุทธิและต้นทุนส่วนประกอบอาหาร
     - การคิดต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
     - การประเมินผลและวิเคราะห์เมนู
     - การทำงบประมาณรายได้รายจ่าย
     - การตั้งราคาขาย
    
  2 . หมวดวิชาบังคับ :
     1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบอาหารไทย (General Knowledge of Thai Cooking)
     - คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจอาหาร
     - การจัดหน่วยงานในครัว
     - การใช้เครื่องทุ่นแรงเพื่อทุ่นเวลาในการประกอบอาหาร
     - หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานประกอบอาหาร
     - การประกอบอาหารไทย คาว หวาน และการจัดตกแต่ง
     - การจัดกำลังคน การมอบหมายงาน และการวางแผนในการประกอบอาหาร
     - คุณธรรมของผู้ประกอบธุรกิจอาหาร
     - การสุขาภิบาลอาหาร
     - ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทั่วไป
     - การป้องกันและระงับอัคคีภัย
    
    2. ระบบและขั้นตอนการประกอบอาหารไทย (Principles of Thai Food Preparation)
     - การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารไทย
     - การจัดซื้ออาหารสด อาหารแห้ง
     - เทคนิคการประกอบอาหารไทย
     - การจัดตกแต่งลงภาชนะสำหรับเก็บและบริการ
    
    3. ขนมไทย (Traditional Thai Desserts and Preparation)
     - ขนมไทยประเภทต่างๆ: ประเภทต้ม นึ่ง ปิ้ง กวน เป็นต้น
     - การเตรียมอุปกรณ์และส่วนผสมขนม เทคนิคการทำขนม และการจัดใส่ภาชนะเพื่อบริการ
    
    4. การปรุงอาหารประเภทแกง (Preparation of Curry Dishes)
     - แกงประเภทต่างๆ: แกงเผ็ด แกงเขียวหวาน แกงส้ม ฯลฯ
     - เครื่องเทศและสมุนไพรที่ใช้เป็นเครื่องปรุง
     - ส่วนผสมของน้ำพริกแกงประเภทต่างๆ
     - เทคนิคการปรุง วิธีเตรียมผักและเนื้อ การถอดกระดูกไก่และเป็ด เทคนิคการแกงประเภทต่างๆ
    
    5. การปรุงอาหารประเภทผัด (Preparation of Stir-fried Dishes)
     - อาหารผัดประเภทต่างๆ: ผัดที่ใส่เครื่องแกง และผัดที่ไม่ต้องใส่เครื่องแกง
     - ผักและเนื้อที่ใช้ปรุงอาหารประเภทผัด
     - การเตรียมเครื่องปรุงและวัสดุอุปกรณ์
     - เทคนิคการปรุงอาหารผัด
    
    6. การปรุงอาหารตามสั่ง (Preparation a` la carte Dishes)
     - การปรุงอาหารตามสั่งประเภทต่างๆ เช่น ต้มยำ ต้มข่า ยำ เป็นต้น
    
    7. การแกะสลักผัก ผลไม้ และงานใบตอง (Fruit & Vegetable Carving and Banana Leaf Craft)
     - อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับงานแกะสลักผัก ผลไม้ และงานใบตอง
     - การแกะสลักผัก ผลไม้ และงานใบตองเพื่อใช้ในโอกาศต่างๆ
    
    8. การตกแต่งอาหาร(Food Decoration)
    
    9. ไวน์กับอาหารไทย (Thai Food and Wine)
     - คุณสมบัติของไวน์ ไวน์ประเภทต่างๆ
     - อุณหภูมิที่เหมาะสมในการดื่มไวน์แต่ละชนิด
     - คุณสมบัติที่เสริมกันของไวน์กับอาหาร
     - แก้วไวน์ประเภทต่างๆ
    
    10. สารสนเทศสำหรับหัวหน้าพ่อครัว (Information Technology for Chef)
     - คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในห้องอาหาร
     - ฮาร์ดแวร์ที่พนักงานบริการใช้
     - การใช้คอมพิวเตอร์ในการรับการสั่งอาหาร
     - การส่งใบสั่งอาหารเข้าไปในครัวและการรับจากครัว
     - การปิดเครื่องรายวัน
    
Member Login
Username :
Password :
 

โครงสร้างหลักสูตร
ปฎิทินการรับสมัคร
การรับสมัคร
ค่าธรรมเนียม
การจำหน่ายใบสมัคร

สาขาบริหารการครัวไทย


สาขาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า
สาขาการปฏิบัติการฝ่ายแม่บ้านและพนักงานต้นห้อง
สาขาการปรุงอาหารนานาชาติ
สาขาการครัวไทย
สาขาการทำขนมและขนมปัง
สาขาการปฏิบัติการห้องอาหารและการผสมเครื่องดื่ม
 
© 2006 by School of The Oriental Hotel Apprenticeship Programme ( OHAP )
597 ถ. เจริญนคร คลองสาน กรุงเทพฯ 10600 Tel 0-2439-2258 Fax 0-2437-4100

Design by Webdesigndd.com