25 พ.ค. 2561
Thai
Eng
 

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
      1. จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
     2. อายุไม่ต่ำกว่า 25-45 ปี และสัญชาติไทย
     3. เป็นผู้มีใจรักทางด้านการประกอบอาหารและงานบริการ
     4. มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่ทุพพลภาพ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ
     5. ผ่านการอบรมด้านการประกอบอาหารมาไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง หรือประกอบอาชีพพ่อครัวแม่ครัวไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีใบรับรองมาแสดง หรือจบการศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์


  หลักฐานการรับสมัคร
      1. สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษาหรือใบรับรอง 1 ชุด
     2. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน) ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 2 รูป
     3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
     5. สำเนาใบผ่านการอบรมการประกอบอาหาร / ใบรับรองการทำงานด้านครัว
     6. ใบรับรองแพทย์ 1 ชุด
     
Member Login
Username :
Password :
 

โครงสร้างหลักสูตร
ปฎิทินการรับสมัคร
การรับสมัคร
ค่าธรรมเนียม
การจำหน่ายใบสมัคร

สาขาบริหารการครัวไทย


สาขาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า
สาขาการปฏิบัติการฝ่ายแม่บ้านและพนักงานต้นห้อง
สาขาการปรุงอาหารนานาชาติ
สาขาการครัวไทย
สาขาการทำขนมและขนมปัง
สาขาการปฏิบัติการห้องอาหารและการผสมเครื่องดื่ม
 
© 2006 by School of The Oriental Hotel Apprenticeship Programme ( OHAP )
597 ถ. เจริญนคร คลองสาน กรุงเทพฯ 10600 Tel 0-2439-2258 Fax 0-2437-4100

Design by Webdesigndd.com