21 มิ.ย. 2561
Thai
Eng
 

» » »   หลักสูตรพ่อครัว-แม่ครัวไทย ( OPTC ) « « «
     วัตถุประสงค์ของหลักสูตรพ่อครัวแม่ครัวไทย เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษา
    1. ปฏิบัติงานในหน้าที่พ่อครัว / แม่ครัวไทย เพื่อเป็นแม่แบบในการประกอบอาชีพด้านการปรุงอาหาร โดยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    
    2. ให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีกิจนิสัยในการค้นหาความรู้ เพื่อปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้า สามารถแก้ไขปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของการวางแผน การดำเนินงาน การควบคุมและการประเมินผลอย่างรอบคอบ ทำให้งานสำเร็จลุล่วงอย่างประหยัดรวดเร็วและมีคุณภาพ
    
    3. สามารถปรับการทำงานและการใช้วัตถุดิบให้เหมาะสมกับท้องถิ่นต่างแดน
    
    4. ส่งเสริมและเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างถูกต้องและกว้างขวางในต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ถึง รากฐานของเอกลักษณ์ไทย
    
    5. มีความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตและการทำงานในต่างแดน
Member Login
Username :
Password :
 

โครงสร้างหลักสูตร
ปฎิทินการรับสมัคร
การรับสมัคร
ค่าธรรมเนียม
การจำหน่ายใบสมัคร

สาขาบริหารการครัวไทย


สาขาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า
สาขาการปฏิบัติการฝ่ายแม่บ้านและพนักงานต้นห้อง
สาขาการปรุงอาหารนานาชาติ
สาขาการครัวไทย
สาขาการทำขนมและขนมปัง
สาขาการปฏิบัติการห้องอาหารและการผสมเครื่องดื่ม
© 2006 by School of The Oriental Hotel Apprenticeship Programme ( OHAP )
597 ถ. เจริญนคร คลองสาน กรุงเทพฯ 10600 Tel 0-2439-2258 Fax 0-2437-4100

Design by Webdesigndd.com