25 พ.ค. 2561
Thai
Eng
.
 

» » »   เกณฑ์การตัดสิน « « «

 

      นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรของโรงเรียน ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
     1. มีเวลาเรียนทุกวิชา ไท่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
     2. สอบผ่านวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
     3. จะต้องสอบวิชาในหมวดวิชาบังคับ โดยทางโรงเรียนกำหนดว่าในภาคปฏิบัติได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และภาคทฤษฎีได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40
     
     การให้เกรด
      เกรด หรือ ระดับ เท่ากับคะแนน
      HP ดีมาก 91-100
      P ผ่าน 60-90
      F ไม่ผ่าน ต่ำกว่า 60
      I ไม่สมบูรณ์
     

Member Login
Username :
Password :
 


สาขาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า
สาขาการปฏิบัติการฝ่ายแม่บ้านและพนักงานต้นห้อง
สาขาการปรุงอาหารนานาชาติ
สาขาการครัวไทย
สาขาการทำขนมและขนมปัง
สาขาการปฏิบัติการห้องอาหารและการผสมเครื่องดื่ม

สาขาบริหารการครัวไทย
© 2006 by School of The Oriental Hotel Apprenticeship Programme ( OHAP )
597 ถ. เจริญนคร คลองสาน กรุงเทพฯ 10600 Tel 0-2439-2258 Fax 0-2437-4100

Design by Webdesigndd.com