25 พ.ค. 2561
Thai
Eng
.
 

» » »   ขั้นตอนการสมัครสอบ « « «

 

      1. ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของโรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียนเต็ลทุกประการแล้วจึงสมัคร หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมคืน แม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนแล้วก็ตาม
     2. กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ตรงความจริงให้ครบถ้วน (ตัวบรรจง) พร้อมลงชื่อผู้สมัครและวันที่สมัคร หากพบว่าข้อมูลที่ให้กับทางโรงเรียนเป็นความเท็จนักเรียนจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกเข้าเรียนทันที
     3. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียนเต็ลภายในวันที่ประกาศรับสมัคร
     4. ผู้สมัครจะได้รับบัตรประตัวสอบหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบสมัครเรียบร้อยแล้ว
     
     วัน เวลา และสถานที่สอบ
      วัน เวลาและสถานที่สอบให้เป็นไปตามที่โรงเรียนประกาศ หากผู้สมัครไม่เข้าสอบคัดเลือกในวัน เวลา และสถานที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น โรงเรียนจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นไม่อาจจัดสอบได้ตามวัน เวลาและสถานที่กำหนด ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันสอบอย่างน้อย 5 วัน
     

Member Login
Username :
Password :
 


สาขาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า
สาขาการปฏิบัติการฝ่ายแม่บ้านและพนักงานต้นห้อง
สาขาการปรุงอาหารนานาชาติ
สาขาการครัวไทย
สาขาการทำขนมและขนมปัง
สาขาการปฏิบัติการห้องอาหารและการผสมเครื่องดื่ม

สาขาบริหารการครัวไทย
© 2006 by School of The Oriental Hotel Apprenticeship Programme ( OHAP )
597 ถ. เจริญนคร คลองสาน กรุงเทพฯ 10600 Tel 0-2439-2258 Fax 0-2437-4100

Design by Webdesigndd.com