25 พ.ค. 2561
Thai
Eng
.
 

» » »   การสอบคัดเลือก « « «

 

      การคัดเลือกจะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ
      1. การสอบข้อเขียน ทดสอบทางด้านความรู้ ความเข้าใจภาษาอังกฤษ
      2. การสอบสัมภาษณ์ ( เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน )
      การสอบสัมภาษณ์ พิจารณาประวัติส่วนตัว ความพร้อมที่จะมาเรียนได้ตลอดหลักสูตร ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา โอกาสที่จะนำเอาวิชาการไปใช้ประโยชน์ บุคลิกภาพ เชาน์อารมณ์ ทัศนคติ และความรู้ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
      การคัดเลือกผู้หนึ่งผู้ใดเข้าศึกษาในหลักสูตรอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน ทั้งนี้ การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าวถือเป็นที่สุด
     
     
      ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สมัครสอบโอแฮป
     
     1. ในการสอบทุกครั้งต้องนำบัตรประจำตัวสอบที่ทางโรงเรียนออกให้มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบ กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้นำบัตรมาในวันสอบ ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     2. ต้องแต่งกายสุภาพ ตามระเบียบของโรงเรียน คือ
      - ผู้สมัครหญิง เสื้อเชิ้ตสีขาว กระโปรงดำหรือน้ำเงิน รองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวม
     เสื้อแขนกุด
      - ผู้สมัครชาย เสื้อเชิ้ตสีขาว กางเกงสแล็คดำหรือน้ำเงิน รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ
     *หากผู้สมัครไม่แต่งกายตามที่ประกาศจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ*
     3. ห้ามขีดเขียนข้อความใดๆ ในบัตรประจำตัวสอบ และข้อสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ
     4. ห้ามใช้หรือเปิดอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดในระหว่างสอบ
     5. โรงเรียนอนุญาตให้ใช้ปากกาหมึกดำหรือน้ำเงินเท่านั้นในการสอบข้อเขียน
     6. ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบที่ประกาศไว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น โดยถือเอานาฬิกาของกรรมกรมคุมสอบเป็นเกณฑ์ และจะเข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
     7. ถ้ามีการทุจริตไม่ว่ากรณีใดๆ กรรมการคุมสอบจะบันทึกไว้ที่กระดาษคำตอบและจะไม่พิจารณาคะแนนสอบ
     8. ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อความใดๆ หรือนำข้อสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถือว่าการสอบเป็นโมฆะ
     9. ในระหว่างการสอบไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำหรือติดต่อธุระนอกห้องสอบ
     
     ผู้ปกครองหรือญาติ โปรดแต่งกายสุภาพ
      - สุภาพสตรี ห้ามสวมกางเกงขาสั้น เสื้อยืด รองเท้าแตะ
      - สุภาพบุรุษ ห้ามสวมกางเกงขาสั้น เสื้อยืด รองเท้าแตะ
     
     

Member Login
Username :
Password :
 


สาขาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า
สาขาการปฏิบัติการฝ่ายแม่บ้านและพนักงานต้นห้อง
สาขาการปรุงอาหารนานาชาติ
สาขาการครัวไทย
สาขาการทำขนมและขนมปัง
สาขาการปฏิบัติการห้องอาหารและการผสมเครื่องดื่ม

สาขาบริหารการครัวไทย
© 2006 by School of The Oriental Hotel Apprenticeship Programme ( OHAP )
597 ถ. เจริญนคร คลองสาน กรุงเทพฯ 10600 Tel 0-2439-2258 Fax 0-2437-4100

Design by Webdesigndd.com