21 เม.ย. 2561
Thai
Eng
 


รับสมัครนักเรียนหลักสูตรการโรงแรม รุ่นที่ 28


โรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียนเต็ล (โอแฮป) เป็นหลักสูตรในการควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ โดยหลักสูตรได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อเสนอความรู้ในด้านการบริการของโรงแรมอย่างสมบูรณ์แบบ โดยพัฒนาความสามารถส่วนบุคคลด้วยความถูกต้องทุกรายวิชา เน้นที่การปฏิบัติ หากแต่ก็ใช้ภาคทฤษฎีควบคุู่ไปด้วย

โรงเรียนเปิดทำการสอนสัปดาห์ละ 5 วัน โดยเรียนภาคทฤษฎี 1 วัน และภาคปฏิบัติ 4 วัน โดยเน้นการฝึกปฏิบัติงานจริงภายในแผนกต่าง ๆ ของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. การศึกษาขั้นต่ำมัธยมปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

2. อายุระหว่าง 17-28 ปี และสัญชาติไทย

3. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบอาชีพทางการโรงแรม

4. มีทัศนคติที่ดีต่อการบริการ

5. ยอมรับและเข้าใจถึงการเป็นนักเรียนฝึกหัด ซึ่งเน้นการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงเป็นหลัก

6. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ทุพพลภาพ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือมีอาการบกพร่องทางการเรียนรู้

7. มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถสื่อสารได้

8. ไม่มีรอยสักลวดลายตามร่างกาย

Member Login
Username :
Password :
 
© 2006 by School of The Oriental Hotel Apprenticeship Programme ( OHAP )
597 ถ. เจริญนคร คลองสาน กรุงเทพฯ 10600 Tel 0-2439-2258 Fax 0-2437-4100

Design by Webdesigndd.com