21 มิ.ย. 2561
Thai
Eng
 


ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ นักเรียน รุ่นที่ 28


 

ผู้ที่สอบผ่านสัมภาษณ์ต้องเข้ามายืนยันสิทธิ์ที่โรงเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561   เวลา 13.00 – 16.00 น. เพื่อรับทราบวัน เวลา สถานที่ และเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการลงทะเบียน

 

สาขาการปรุงอาหารนานาชาติ
รายงานตัววันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561
     
  ชื่อ – นามสกุล
1 นางสาวนิชาภัทร      นาคประสิทธิ์
2 นางสาวฆรนันท์    จารุสถาพร
3 นายทวีวัฒน์               แพทย์ดี
4 นายธนะเมศฐ์     รัฐอริยนนท์
5 นางสาวเอรียา         อัตถากร
6 นายมนตร์ศร     เมืองจีน
7 นางสาวชนกนันท์  สุขกุล
8 นายธัชศิต                กิตติวัฒนากร
9 นายธาริน สุขเสือ
10 นายฐากร   นีลธนาธร
11 นายพุฒ                    อาชวาคม
12 นางสาวเมธารัศมิ์   วงศ์สมนึก
13 นางสาวธัญยธรณ์ สหัสโพธิ์
14 นางสาวณิชาภา         ปัญญาราษฎร์
15 นางสาวคณพร ทองผุด
16 นายพีรวัส                พุทธิชัยพินิจ
17 นางสาวธนิกานต์     เกียรติสิน
18 นายพจน์พัชร สังข์ดา

 

สาขาการทำขนมและขนมปัง
รายงานตัววันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561
     
  ชื่อ – นามสกุล
1 นางสาวพิมพแพรวา  สุนทรเวช
2 นางสาวโชติกานต์ สิริพรตันติกุล
3 นายพงศกร    วัฒน์สุขสันติ
4 นางสาวบดีนุช         บุญคุณ
5 นางสาวกานต์ธิดา    ภาชนะทิพย์
6 นางสาวพาณิภัค       ฤกษ์จิรัฐติกาล
7 นางสาวหัสวรรษ์  พุ่มสงวน
8 นางสาวกรกนก ชัยรัชนิกร
9 นายชินภัทร             ทรัพย์ไพฑูรย์
10 นางสาวจุติวัน          แสงแก้ว
11 นางสาวสุทธนา       ชัยจำรูญพันธุ์
12 นางสาวชีวารัตน์ เนียมกุลรักษ์
13 นางสาวรัตนากร แซ่เบ๊
14 นางสาวธนาภรณ์        เกริกกิระกิจ
15 นายพชร สิทธินามสุวรรณ
16 นางสาวธนัทมน วิจิตรสุนทร
17 นายธีรสิทธิ์                พิมพ์กิติเดช

 

สาขาการครัวไทย
รายงานตัววันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561
     
  ชื่อ – นามสกุล
1 นายปิยภัทร อัตตนาถกุล
2 นางสาวพัชชศรณ์  ศรีสมวงศ์
3 นายพิทวัส ปานแก้ว
4 นางสาวภัทรา เหมียดไธสง
5 นายเทวินทร์            หินเพชร
6 นางสาวอัมพา            วุฒิสมบูรณ์
7 นางสาวพิชชาพร หล่อประเสริฐ
8 นางสาวสาริศา กีฏวิทยา
9 นางสาวญาณิศา รัตนไพศาลกิจ
10 นายศุภณัฐ หทัยลักษณ์
11 นางสาวอรฤฑัย วิวัฒน์เกียรติ
12 นายภีศเดช                 พรหมประกอบ
13 นางสาวณัฐชยา ในพิมาย
14 นางสาวจุฑามาศ    มาศวณิช
15 นายณภัทร พวงบุบผา
16 นายจิรวัฒน์             ศรีบุตร
17 นายธนาดล ศักดี
18 นางสาวศิรดา       วิทยาปรีชาพล

 

สาขาการปฏิบัติการห้องอาหารและการผสมเครื่องดื่ม

ประกาศผลในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น.

 

สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกใน 3 สาขาข้างต้น หากมีความสนใจเข้าศึกษาต่อในสาขาปฏิบัติการห้องอาหารและการผสมเครื่องดื่ม กรุณาติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน ถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00 - 17.00 น.  โทร 0 2659 9000 ต่อ 7380 - 2

Member Login
Username :
Password :
 
ระกาศผลสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาปฏิบัติการห้องอาหารและการผสมเครื่องดื่ม รุ่นที่ 28
>> ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาปฏิบัติการห้องอาหารและการผสมเครื่องดื่ม รุ่นที่ 28

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์นักเรียน รุ่นที่ 28
>> ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ นักเรียน รุ่นที่ 28

รับสมัครหลักสูตรพ่อครัว-แม่ครัวไทย รุ่นที่ 30
>> รับสมัครหลักสูตรพ่อครัว-แม่ครัวไทย รุ่นที่ 30


© 2006 by School of The Oriental Hotel Apprenticeship Programme ( OHAP )
597 ถ. เจริญนคร คลองสาน กรุงเทพฯ 10600 Tel 0-2439-2258 Fax 0-2437-4100

Design by Webdesigndd.com